Vyhláška pro chov koz

Chovatel zajišťuje a eviduje:

 • pověří každoročně příslušného veterinárního lékaře provedením zdravotních zkoušek v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat
 • datum zapuštění, ušní číslo a státní registr kozla
 • datum porodu, počet živě a mrtvě narozených kůzlat podle pohlaví, snadnost porodu
 • označování kůzlat známkami ústřední evidence do 7dnů po narození
 • živou hmotnost kůzlat po narození
 • dále je chovatel povinen tyto údaje po skončení porodů odevzdat šlechtiteli

Šlechtitel zajišťuje, eviduje a je povinen:

 • zpracovat chovatelem předané informace, vést evidenci o provádění KU a KD
 • eviduje počet odchovaných kůzlat a pohlaví do 40 dnů věku, počet hermafroditů a rohatých jedinců
 • živou hmotnost kůzlat ve 100+- 15 dnech věku
 • provede bonitaci základního stáda a hodnocení zevnějšku. Údaje předá středisko do centra PK do 10-ti dnů po skončení dílčích činností
 • provede bonitaci základního stáda a hodnocení zevnějšku. Zjistí živou hmotnost koziček před zařazením do plemenitby, u kozlů při hodnocení na nákupních trzích. Údaje předá středisko do centra PK do 10-ti dnů po skončení dílčích činností zpracuje připařovací plán na další chovatelský rok

Centrální evidence

Vedení centrální evidence ovcí a koz může být na základě dohody jako služba mimo provádění plemenářských prací prováděna šlechtitelem. Šlechtitel zpracovává prvotní údaje předávané chovatelem, které po zpracování zasílá ČMSCH a.s. Tato služba nezbavuje chovatele odpovědnosti za správnost a včasnost údajů stanovené příslušnou vyhláškou 136/2004 Sb.

Změny legislativy a ústřední evidence v chovu ovcí a koz

V sektoru chovu ovcí a koz došlo ke změnám "Plemenářského zákona" (zákon č. 154/2000 Sb., v platném znění) a legislativy EU (Rozhodnutí Komise č. 2003/100/ES, které vychází z Rozhodnutí Komise č. 2002/1003/ES).

Dne 7.8.2003 vyšla novela č. 282/2003 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., "plemenářského zákona". Tato novela zpřesňuje použité termíny a požadavky na označování a evidenci zvířat. V sektoru chovu ovcí a koz nejsou stanoveny nové požadavky, významná je možnost rozdělení či zrušení hospodářství Ministerstvem zemědělství ČR na základě podnětu kontrolních orgánů (orgány veterinární správy a ČPI). Dne 1.4.2004 vyšla nová prováděcí vyhláška MZe č. 136/2004 Sb., která nahrazuje dříve platné vyhlášky č. 134/2001 Sb., a č. 357/2001 Sb. V této vyhlášce je stanoven termín pro označení jehňat a kůzlat do 7 dnů po narození dvěma identickými plastovými ušními známkami. Je stanoven nový vzor ušní známky (který se podobá zmenšeným známkám používaných pro skot) o minimálních rozměrech 25 x 25 mm a duplikát této ušní známky o minimálních rozměrech 35x35 mm. kdy každá část ušní známky je popsána identickými údaji (číslo zvířete a kód Mze - což je další novinka zavedená touto vyhláškou). Termín pro označování dovezených zvířat zůstává 72 hodin ode dne příchodu na místo určení (s výjimkou výstav). Pokud se jedná o zvířata dovezená přímo na jatka, která budou ve lhůtě do 30 dnů ode dne příchodu do místa určení (porážky) nebo ode dne pohraniční veterinární kontroly poražena, tak těmto zvířatům se ponechá původní označení. Je stanoveno přechodné ustanovení, podle kterého lze označovat ovce a kozy narozené do 30.9.2004 podle předchozí právní úpravy (vyhlášky č. 134/2001 Sb.). Ovcím a kozám, značených podle předchozí právní úpravy, lze jejich označení ponechat, pokud ušní známky obsahují identifikační číslo zvířete (včetně CZ) a logo pověřené osoby (zvířata narozená do 31.3.2002 nemusí mít na ušních známkách logo). Distribuce ušních známek je zajištěna ČMSCH.

Označování ovcí a koz

Pro označování ovcí a koz se používají plastové ušní známky o minimálních rozměrech 25 x 25 mm a duplikát této známky o minimálních rozměrech 35 x 35 mm. Plastové známky obsahují kód země CZ, kodex kraje, kde se zvíře narodilo, identifikační číslo zvířete z číselné řady, kterou určuje osoba pověřená vedením ústřední evidence a kód MZe. Každá ovce a koza, jejíž označení je chovatel povinen zajistit, musí být do 7 dnů po narození trvale označena dvěma plastovými známkami odděleně do každého ucha. Známky jsou barevně rozlišené, pro beránky je barva oranžová, pro jehničky žlutá, pro kozlíky modrá a pro kozičky bílá. Plastové známky se zavěšují do ucha do jedné třetiny od kořene ušního boltce mezi kožní řasy boltce.

Odstranění nebo sejmutí ušních známek je možné pouze:

 1. v případě úhynu nebo usmrcení zvířete v provozovně asanačního ústavu
 2. při porážce zvířete v provozovně jatek
 3. při domácí porážce nebo při neškodném odstraňování těla uhynulého nebo usmrceného zvířete v hospodářství

Upozornění: nové ušní známky i duplikáty je možné objednávat pouze písemně, a to na adrese: Českomoravská společnost chovatelů, a.s., pracoviště ústřední evidence ovcí a koz, paní Klímová, 252 09 Hradištko pod Medníkem 123. Na objednávce je třeba uvést registrační číslo chovu, přesnou adresu dodání a počet označovaných zvířat podle pohlaví. Při objednávce duplikátů vyplňte přesná a úplná čísla ušních známek včetně kodexu kraje, barvu známky a počet kusů od čísla. Písemné objednávky jsou závazné, výrobce je dodává poštou na dobírku přímo chovateli.


Aktuality

protokol-t

19.8. 2013
V roce 2013 jsme odchovali 17 kůzlat, celkově pak v průběhu doby 247 zvířat.

20.10. 2005
Spuštěny internetové stránky www.burske-kozy.cz

www.burske-kozy.cz (C) 2005 Libor Nekovář